• 86 18 51 11
 • bazaren@fairbutik.dk
 • Følg os

Historie

FAIR TRADE BAZAREN I AARHUS

Baggrund, formål og struktur.

Historie

I 1992 aftalte de lokale afdelinger/grupper af U-landsforeningen Svalerne og U-landsimporten at gå sammen om en ny butik med attraktiv beliggenhed i Århus. Svalerne havde året før forhandlet med U-lands-fonden af 1962 og Mellemfolkeligt Samvirke om butikken.

I december 92 startede arbejdet med at skaffe kapital. I juni 93 indgik de to organisationer en samarbejdsaftale, og nedsatte en bestyrelse for butikken. Kort efter lejedes butikslokaler i Guldsmedgade 8a. Butikken åbnede d. 6.sept. 1993. Den 18.sept. var der officiel åbning, hvor byrådsmedlem Flemming Knudsen på byens vegne klippede den røde snor over.

Startkapitalen kom fra private gaver (20.000), fondsbidrag (30.000), forudgående varesalg (5.000), indskud fra Svalerne og U-landsimporten (20.000), private lån (20.000), lån fra Svalerne (40.000) og lån fra U-landsimporten (16.000).

Fair Trade Bazaren kom godt fra start og har de fleste år haft et lille overskud. Vi havde de første år ansatte i “kommunal aktivering” eller i praktik fra Købmandsskolen. Der har hele tiden været ca. 30 frivillige, hvilket har fungeret godt, men udskiftningen af “ansatte” i aktiveringsjob var alt for hyppig. Siden 1997 har vi haft én person fastansat i fleksjob. Vi har desuden haft elever, som var under revalidering. I dag har vi to personer i faste stillinger på tilsammen 23 timer/uge samt personer i arbejdsprøvning eller sprogtræning.

Vi har i de forløbne år deltaget med boder på bl.a. festivaler, 1. maj, grønttorvet, kirkelige arrangementer, årskongresser m.m. Bazarens kunder har også solgt varer for os ved diverse arrangementer.

Vi var for år tilbage aktive i etableringen af Fair Trade Danmark, der i en årrække faciliterede de danske Fair Trade butikkers samarbejde, men i dag forsøger at etablere sig som en mærkningsordning.

Idebaggrund og formål

Politikere, embedsmænd og erhvervsfolk har siden 70’erne ved højtidelige lejligheder understreget behovet for gunstigere handelsvilkår for specielt de fattigste u-lande. Men der blev aldrig udvist den fornødne handlekraft til omfordeling af verdens goder. Banebrydende reformer udeblev. Mange u-lande leverer fortsat billige råstoffer (og efterhånden også andre billige produkter) til de rige landes virksomheder og forbrugere.

Pga. af manglende alternativer konkurrerer u-landene ofte om at sælge de samme (rå)varer. Under pres fra Verdensbanken, IMF m.fl. satser de på eksportsektoren, hvilket har været et tveægget svær, der ofte har medført en overflod af deres eksportvarer og svingende eller ligefrem faldende priser for deres produkter på verdensmarkedet. De konkurrerer fortsat på billig arbejdskraft, elendige faglige rettigheder og udpining af miljøet. Resultatet er faldende levestandard for de allerfattigste befolkningsgrupper. Vi har dog samtidig set en middelklasse vokse frem i mange af landene.

Som individuel person er det svært at stille noget op. Vejen fra producent til forbruger er belagt med    mellemmænd og transnationale selskaber for hvem afkast til aktionærerne er den altstyrende faktor. Skal systemet ændres, må vi etablere en mere direkte kontakt, forståelse og respekt mellem producent og forbruger. Dette er baggrunden for de alternative handelsvirksom­heders opståen overalt i den “vestlige” verden og nu også i u-landene. Fair Trade butikker findes i dag i mange lande i både Nord og Syd.

Fair Trade Bazaren skal jævnfør vedtægterne “formidle varer fra producent til forbruger på en måde, så der gennem prispolitik m.v. vises hensyn til begge parter”. Bazaren er en non-profit virksomhed, der ikke har til formål at tjene penge. Det er de fattige producenter i u-landene, der skal tjene pengene. Evt. overskud skal derfor anvendes til videreudvikling af Fair Trade.

Mange kunder handler hos os i tillid til, at vi udvælger vore varer ud fra en høj etisk standard. Vi er meget bevidste om, at vi har et stort ansvar at leve op til over for kunder, producenter og Fair Trades omdømme.

Vi forlanger, at vore leverandører arbejder aktivt for at sikre producenterne gode handelsvil­kår:

 • At der betales en fair pris, der sikrer fattige kunsthåndværkere en bedre pris, end de normalt opnår
 • At der tilbydes faste indkøb og langvarigt samarbejde i en ligeværdig dialog
 • At kunsthåndværkerne har reel medbestemmelse
 • At samarbejdet overflødiggør børnearbejde ved at sikre producenterne en indkomst, som familien kan leve af, således at deres børn ikke behøver at bidrage til familiens underhold
 • At alle parter i Fair Trade-kæden udviser miljø- og ressourcebevidsthed
 • At der er åbenhed og gennemskuelighed i hele Fair Trade-kæden

Internationalt samarbejde om Fair Trade

Vi har tilsluttet os World Fair Trade Organizations (WFTO) retningslinjer for Fair Trade-certificering.   De varer, vi forhandler, kommer fra:

 • Producentgrupper, som er certificeret af WFTO eller FLOI (Fairtrade Labelling Organizations International)
 • Og i mindre omfang fra producentgrupper, som vi på grundlag at WFTOs retningslinjer selv vurderer efterlever kravene til Fait Trade. I disse få tilfælde, er der ikke ressourcer til at foretage kontrolbesøg

Vi deltager i WFTO’s årlige Fair Trade-kampagner – bl.a. omkring den verdensomspændende Fair Trade butiksdag, der afholdes hvert år i maj måned.

Ejerskab

Butikken er en selvstændig forening, der er oprettet af U-landsimporten, Århus lokalgruppe og U-landsforeningen Svalerne, Århus afdeling. U-landsimporten er siden ophørt. Alle med interesse for Fair Trade kan blive medlem af foreningen.

Organisation og samarbejde

Butikken ledes i det daglige af en bestyrelse, hvis medlemmer dels udpeges af Svalerne (2), dels vælges af medlemmerne (5) på generalforsamlingen. Bestyrelsens opgaver er økonomi, overordnet politik, kompetence- og ansvarsfordeling, kontinuitet i udvalgene og koordination af disses arbejde.

I det daglige passes butikken af frivillige butikspassere sammen med 2 fastansatte på deltid. Af hensyn til trivsel og etik i butikken er det meget vigtigt, at opgaverne udføres i et positivt samarbejde, hvor alle er fleksible og udviser initiativ og medansvar. Til at varetage butikkens funktioner er der nedsat et butiksudvalg, et udstillings- og indretningsudvalg og et vareudvalg. Desuden nedsætter bestyrelsen grupper efter behov til specielle opgaver. Evt. problemer behandles i udvalgene og foreningens bestyrelse.

Vi samarbejder med en håndfuld andre Fair Trade butikker i Danmark og er medlem af Latinerkvarterets gadeforening og af Sociale Entreprenører i Danmark.

Profil og vareudbud

Butikkens profilerer sig både på et bredt udbud af kvalitetsvarer fra u-lande og en markering af butikkens idé, Fair Trade.

  Selv om vi ikke ønsker at være påtrængende med vort budskab, er det alligevel vigtigt, at kunderne bliver opmærksomme på vores formål – både gennem skriftlig og mundtlig kommunikation, da vi finder det, at Fair Trade-ideen spredes og udbredes yderligere. Vi tilstræber at give den enkelte vare et ansigt og informerer gerne kunden om varens vej. Dette kræver naturligvis, at vi selv ved så meget om varerne som muligt.

  Butikken handler ikke om velgørenhed, men om anstændighed i handel og mellem mennesker i almindelighed.

  Vi lægger vægt på, at kunderne skal føle, at der er en god stemning i butikken, og at det ikke kun drejer sig om at få solgt noget, selv om det sidste selvfølgelig er en forudsætning for vores eksistens.

  Varerne henvender sig til en meget bred kundekreds, og i sommerperioden også til turister. Sortimentet må ikke domineres af varer med et smalt kundegrundlag. Det sammensættes tværtimod af praktiske ting, som “man kan bruge til noget”. En stadig større andel af varerne er fremstillet af genbrugsmaterialer. Og priserne fastsættes, så alle indkomstgrupper har råd til at handle Fair Trade.

November 2019

Logo

© fairtradebazaren.dk 2023 Alle rettigheder forbeholdes.

Fair Trade Bazaren åbnede i 1993 og er i dag en af landets mest erfarne Fair Trade butikker. Det er en forening drevet i fællesskab af personlige medlemmer og den ene af butikkens stiftere, U-landsforeningen Svalerne i Aarhus. Til daglig passes den af ansat personale i samarbejde med ca. 30 frivillige.

 • Address: Guldsmedgade 8A, 8000 Aarhus
 • CVR-nr: 17198394
 • 86 18 51 11
 • bazaren@fairbutik.dk
 • Følg os