• 86 18 51 11
  • bazaren@fairbutik.dk
  • Følg os

for

BAZAREN i Aarhus

§1. Navn og hjemsted og stiftende organisationer.

Stk. 1. Foreningens navn er “BAZAREN i Aarhus”.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

Stk. 3. U-landsforeningen Svalerne i Aarhus er stiftende organisation.

§2. Formål og midler.

Stk. 1. BAZAREN i Aarhus er en almennyttig forening.

Stk. 2. Formålet er:

Stk. 3. BAZAREN i Aarhus forhandler varer, som opfylder mindst ét af følgende krav:

Stk. 4. BAZAREN i Aarhus formidler varer fra producent til forbruger på en måde, så der gennem prispolitik m.v. vises hensyn til begge parter.

Stk. 5. Der er fuld åbenhed om alle forhold vedrørende foreningens øko-nomiske og øvrige aktiviteter. Se dog §6 stk. 5 angående personsager.

Stk. 6. Eventuelt overskud anvendes til fremme af Fair Trade.

§3. Medlemmer og kontingent.

Stk. 1. Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2. Som medlem kan optages såvel enkeltpersoner som kollektive enheder.

Stk. 3. Kontingent betales efter generalforsamlingens bestemmelser. Ved kontingent-restance mister man sit medlemskab.

§4. Hæftelse.

Foreningen hæfter indadtil som udadtil alene med sine egne aktiver.

§5. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle med-lemmer har adgang til generalforsamlingen. For at have stemmeret skal man have været medlem af foreningen i 3 måneder.

Stk. 2. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og under angivelse af dagsorden. Indkomne forslag vedlægges indkaldelsen.

Stk. 3. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Ordinær generalforsamling afholdes i maj. Revideret regnskab vedlægges indkaldelsen.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer begærer det overfor bestyrelsen. Begæringen skal være skriftlig og angive dagsorden. Sådan generalfor-samling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens skriftlige fremsæt-telse.

Stk. 6. Ordinær generalforsamling indeholder punkterne:

Stk. 7. Kun medlemmer af foreningen BAZAREN i Aarhus kan opstille til bestyrelsen.

Stk. 8. Stemmeafgivelse sker ved fremmøde på generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal, hvis ikke andet fremgår af vedtægterne. Ved personvalg foretages dog lodtræk-ning i tilfælde af stemmelighed.

Hvis mindst 2 fremmødte medlemmer ønsker det, skal afstemning ske skriftligt.

§6. Bestyrelsen.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. 2 medlemmer udpeges af U-landsforeningen Svalerne i Aarhus hvert år forud for den ordinære generalforsamling. 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan vælge en kasserer uden for sin egen kreds.

Stk. 3. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent – dog senest 6 uger efter foregående bestyrelsesmøde – eller når mindst halvdelen af bestyrelsen forlanger det.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelses-medlemmerne inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstforman-dens stemme udslagsgivende.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer må ikke modtage vederlag for bestyrelses-arbejdet.

Stk. 5. Bestyrelsen udfærdiger referat af sine møder. Disse referater er tilgængelige for ethvert medlem og enhver aktivist i “BAZAREN i Aarhus”. Bestyrelsen kan dog pålægge sig selv tavshedspligt ved person-sager.

§7. Forpligtelser.

Foreningen tegnes af formanden i fællesskab med et bestyrelsesmedlem. Prokura kan udstedes til personer tilknyttet den daglige drift.

§8. Regnskab.  

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet skal have en revisors assistanceerklæring.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabets udarbejdelse og påser at gældende regler overholdes.

§9. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Vedtægterne kan ændres, når 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på en ordinær generalforsamling eller på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger afholdt med mindst 3 og højst 20 ugers mellemrum. Se dog stk. 2.

Stk. 2. Vedtægterne skal endvidere godkendes skriftligt af U-landsfore-ningen Svalerne i Aarhus.

§10. Opløsning.

Stk. 1. Foreningen kan opløses, når 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 3 og højst 20 ugers mellemrum. Se dog stk. 2.

Stk. 2. Foreningens opløsning skal endvidere godkendes skriftligt af U-landsforeningen Svalerne i Aarhus.

Stk. 3. I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens aktiver ligeligt mellem U-landsforeningen Svalerne i Aarhus og én anden Fair Trade-aktivitet udpeget af den opløsende generalforsamling.

—————————————————————–

Vedtaget af U-landsforeningen Svalerne i Århus og U-landsimporten i Århus på den stiftende generalforsamling Århus d. 29. juni 1993.

Ændringer foretaget på:

– ekstraordinære generalforsamlinger d. 22. november og d. 13. december 1993.

– ordinær generalforsamling d. 25. maj 1994.

– ekstraordinære generalforsamlinger d. 31. august og d. 24. september 2001.

– ordinær generalforsamling d. 26. maj 2004.

– ordinær generalforsamling d. 18. maj 2010.

– ordinær generalforsamling d. 20. maj 2015.

– ekstraordinære generalforsamlinger d. 14. december 2021 og d. 4. januar 2022.

– ordinær generalforsamling d. 25. maj 2023.

Logo

© fairtradebazaren.dk 2023 Alle rettigheder forbeholdes.

Fair Trade Bazaren åbnede i 1993 og er i dag en af landets mest erfarne Fair Trade butikker. Det er en forening drevet i fællesskab af personlige medlemmer og den ene af butikkens stiftere, U-landsforeningen Svalerne i Aarhus. Til daglig passes den af ansat personale i samarbejde med ca. 30 frivillige.

  • Address: Guldsmedgade 8A, 8000 Aarhus
  • CVR-nr: 17198394
  • 86 18 51 11
  • bazaren@fairbutik.dk
  • Følg os